Strona startowa  
03.09.2014.
 Misja Izby Skarbowej w Krakowie
„Pozyskiwanie dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującym prawem, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług uwzględniających potrzeby budżetu państwa, oczekiwania klientów oraz rosnącą świadomość prawnopodatkową społeczeństwa ”
 
Administracja podatkowa i Służba Celna będą działać szybciej i skuteczniej
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
02.09.2014.

2 września br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych.

Przewidziano w nim rozwiązania, które znacząco usprawnią oraz poprawią funkcjonowanie służby celnej i administracji podatkowej, a w efekcie poprawią jakość oferowanych usług oraz przyniosą wymierne korzyści przedsiębiorcom i obywatelom mającym kontakt z tymi urzędami. W praktyce ma być mniej barier w kontaktach z organami celnymi i podatkowymi, a prowadzenie działalności gospodarczej powinno być łatwiejsze.

Wprowadzono nowe rozwiązania do ustawy o urzędach i izbach skarbowych.

Przewidziano wzmocnienie systemu obsługi podatników i wsparcie ich w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. W praktyce chodzi o edukowanie społeczeństwa w kwestiach podatkowych, informowanie podatników o ich prawach i obowiązkach oraz przekazywanie im umiejętności dotyczących m.in. wypełniania druków i formularzy podatkowych. Działania te powinny przyczynić się do zwiększenia stopnia dobrowolności w wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Wprowadzono także zapisy, które umożliwią likwidację zagrożeń mających wpływ na wysokość należności budżetowych państwa z tytułu zobowiązań podatkowych. Regulacje te przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa finansowego państwa.

Zaproponowano także zmiany, które mają przyczynić się do wprowadzenia jednolitych standardów organizacyjnych w organach podatkowych przez skonsolidowanie ich struktury obsługowej. Konsolidacja w praktyce oznacza przekształcenie izby skarbowej i podległych jej urzędów skarbowych działających na terenie województwa w jedną jednostkę budżetową, która będzie stanowiła jeden urząd. W takim urzędzie zadania kierownika będzie wykonywał dyrektor izby skarbowej, a pracodawcą osób w nim zatrudnionych będzie izba skarbowa.

Rozwiązania te powinny usprawnić pobór podatków i poprawić efektywność funkcjonowania administracji podatkowej.

Źródło: komunikat Ministerstwa Finansów.

 
Odpowiedź Ministra Jacka Kapicy na list otwarty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
27.08.2014.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów została opublikowana odpowiedź Ministra Jacka Kapicy na list otwarty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

 
Więcej kontroli kas fiskalnych w gastronomii
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
26.08.2014.

obraz przedstawiający kasę fiskalną Izba Skarbowa w Krakowie odnotowuje dużą liczbę błędów i nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach fiskalnych w branży gastronomicznej.

87 % przeprowadzonych w branży gastronomicznej w 2013 roku kontroli zakończyło się stwierdzeniem błędów i nieprawidłowości. Wśród podmiotów działających w tej branży do najczęściej ujawnianych niepożądanych zachowań należy brak lub nieprawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych.

W związku z powyższym, Izba Skarbowa w Krakowie przypomina o najważniejszych obowiązkach podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Należą do nich m. in:

  1. Prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
  2. Wydawanie paragonów fiskalnych wszystkim nabywcom bez żądania z ich strony.
  3. W przypadku awarii kasy podstawowej stosowanie kasy rezerwowej. W sytuacji gdy jest to niemożliwe sprzedaż nie może być prowadzona.

Szczegółowe obowiązki określają przepisy art. 111 ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363) w zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej.

Wobec stwierdzenia nieprawidłowości w wypełnianiu podstawowych obowiązków fiskalnych wśród podmiotów z branży gastronomicznej małopolska administracja podatkowa zintensyfikowała działania w zakresie prawidłowego ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych, w tym kontrole. W pierwszej kolejności kontrolami zostały objęte podmioty, u których już wcześniej ujawniono nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotów za pomocą kas fiskalnych. Działania administracji podatkowej nastawione są na zdyscyplinowanie w powyższym zakresie wszystkich podmiotów z branży.

Wobec podatników, którzy nie wypełniają należycie obowiązków ustawowych, stosowane są także sankcje wynikające z kodeksu karnego skarbowego, w szczególności w postaci nakładania grzywien w formie mandatów karnych.

Czytaj całość
 
Portal Podatkowy - czyli wszystko o podatkach w jednym miejscu
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
19.08.2014.

Ministerstwo Finansów uruchomiło centralny Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

Od wczoraj można korzystać z części ogólnodostępnej portalu, umożliwiającej składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawierającej informacje o zmianach w przepisach podatkowych i ich wykładnię, kalendarz z ważnymi terminami oraz kalkulatory. W tej części portalu umieszczone są także wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania - częścią portalu jest system e-Deklaracje (strona www.e-deklaracje.gov.pl). Tu podatnik może też poszukać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej i celnej. Portal oferuje także wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, aktywność numerów VAT UE oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych.

Natomiast portal w części zalogowanej, który jest w tej chwili w przygotowaniu, będzie stanowił bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi, a konto podatnika umożliwi dostęp do własnych danych podatkowych. Rejestracja na portalu umożliwi nie tylko przesyłanie deklaracji z konta, ale także możliwość elektronicznego odbierania i składania pism z i do organów podatkowych, przeglądania złożonych deklaracji oraz statusu prowadzonych spraw.

Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl.

Źródło: komunikat Ministerstwa Finansów.

 
Małopolanie przekazali 44,5 mln zł z 1% podatku
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
08.08.2014.

Ponad 775 tys. mieszkańców województwa małopolskiego przekazało 1 proc. swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Małopolanie obdarowali pond 3 tys. różnych organizacji, przekazując im rekordową kwotę niemal 44,5 miliona złotych.

Podczas tegorocznej akcji zeznań przybyło podatników, którzy przekazali 1 proc. płaconego przez siebie podatku organizacjom pożytku publicznego. W porównaniu do danych z roku 2012 jest to niemal o 13 tys. osób więcej.

Coroczny wzrost liczby podatników przekazujących 1 proc. podatku w województwie małopolskim prezentuje poniższy wykres.

W tym roku łączna kwota darowizn 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wzrosła o blisko 3 miliony złotych w porównaniu do roku 2012. W zeznaniach podatkowych za 2012 r. podatnicy przekazali organizacjom 41,5 miliona złotych, a w zeznaniach za 2013 r. była to już kwota 44,5 miliona złotych.

Poniższy wykres prezentuje wzrost kwoty z 1 proc. podatku dochodowego, która zostanie przekazana organizacjom charytatywnym.

Podatnicy coraz chętniej przekazują na rzecz organizacji pożytku publicznego część swojego podatku dochodowego. Dokonanie darowizny 1 proc. podatku jest bardzo proste i polega wyłącznie na wpisaniu do swojego rocznego zeznania podatkowego numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji oraz wysokości kwoty na jej rzecz. Z każdym rokiem chętnych, którzy chcą wspomóc organizacje charytatywne jest coraz więcej, a łączna kwota przekazywana organizacjom stale rośnie.

 
Zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
05.08.2014.

kasa fiskalna Ochrona uczciwych przedsiębiorców w istotnych obszarach usług o charakterze „detalicznym" oraz interesów konsumentów to najważniejsze założenia projektowanej zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie m.in. prawników, lekarzy i dentystów.

Ministerstwo Finansów proponuje objąć obowiązkiem stosowania kas, bez względu na osiągane obroty, podatników świadczących usługi: prawnicze, lekarskie, dentystyczne, fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, gastronomiczne oraz napraw pojazdów samochodowych. Przedsiębiorcy świadczący te usługi dołączą zatem do przedsiębiorców, którzy już teraz stosują kasy rejestrujące bez względu na obroty, takich jak taksówkarze czy podmioty świadczące przewozy pasażerskie w komunikacji samochodowej.

Czytaj całość na stronie Ministerstwa Finansów.

 
MF nie pobiera opłat za rejestrację w Centralnym Rejestrze Podmiotów
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
07.07.2014.

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

CRP KEP służy:

1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

    a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,

b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;

2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę w podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

Źródło: komunikat Ministerstwa Finansów

 
Relacja ze spotkania w sprawie kas fiskalnych w Zakopanem
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
03.07.2014.

Zdjęcie ze spotkaniaWe wtorek 1 lipca br. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Zakopanem odbyło sie spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej z powiatu tatrzańskiego. Przedstawiciele administracji podatkowej omówili zasady ewidencjonowania obrotów i stosowania kas oraz konsekwencje niewydawania paragonów fiskalnych.

W spotkaniu wzięli udział Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem Pani Agnieszka Mozoła, Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Krakowie Pan Konrad Zawada, Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego w Zakopanem Pani Lucyna Kubina, Oskarżyciel Skarbowy Pani Monika Koza, Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Analiz i Planowania Pan Dominik Kadłub.

Gastronomia jest oceniania jako branża podwyższonego ryzyka w obszarze stosowania kas fiskalnych i wydawania paragonów. W związku z tym zakopiańska administracja podatkowa będzie angażować większe niż dotychczas siły do kontroli tego obszaru. W najbliższym czasie należy spodziewać się przekształcenia charakteru działań fiskusa z dotychczasowych sezonowych „akcji”, na działanie o charakterze ciągłym. Planowana jest również weryfikacja prowadzonej dotychczas polityki karnej w tym zakresie, co może oznaczać większą niż dotychczas dotkliwość sankcji w przypadku ujawnienia nieprawidłowości. Podstawowym celem działań zakopiańskiej skarbówki jest doprowadzenie do wyeliminowania występujących dzisiaj nieprawidłowości, nie zaś ukaranie jak największej grupy przedsiębiorców wysokimi karami, co w istotnej mierze zależy od nich samych.

W dalszej części spotkania poszczególni prelegenci przedstawili i omówili następujące zagadnienia:

  • działania fiskusa w zakresie ochrony uczciwej konkurencji,
  • podstawy prawne dotyczące obowiązku rejestracji obrotu za pomocą kas rejestrujących,
  • zasady prawidłowego ewidencjonowania obrotu i wydawania paragonów fiskalnych
  • konsekwencje karno-skarbowe i podatkowe wynikające z braku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących,
  • działania organów podatkowych w stosunku do branży gastronomicznej.

W trakcie spotkania był również czas na pytania ze strony przedsiębiorców, na które przedstawiciele administracji udzielili obszernych odpowiedzi.

Było to już drugie z cyklu spotkań informacyjnych o kasach fiskalnych dla branży gastronomicznej organizowanych przez małopolską administrację skarbową. Poprzednie odbyło się w 12 czerwca br. w Krakowie.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 57